Διαγωνισμός / Όροι συμμετοχής

Διαγωνισμός www.cookingproject.com στο Facebook

1] Η ιστοσελίδα με την επωνυμία «www.cooking-project.com», που εδρεύει στην Wörthstr. 32 , 67659 Kaiserslautern, περαιτέρω «ο Διοργανωτής» διοργανώνει προωθητική ενέργεια (περαιτέρω o «Διαγωνισμός») με δώρο 1 Sous Vide Stick, αξίας εκατό (100) ευρώ.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας άνω των 18 ετών.

3] Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του Facebook Account του Διοργανωτή, συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.facebook.com/cookingprojectgr

4] Ο εν λόγω Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5] Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 14/02/2021, ώρα 09:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Κυριακή 28/02/2020, ώρα 03:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

6] Για τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ο χρήστης θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση και να κάνει Like στο άρθρο του διαγωνισμού.

7] Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

8] Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα περιλαμβάνεται μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο λογαριασμό. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Έκαστος Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κλπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε, στη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση του είναι ακατάλληλο. Οι Συμμετέχοντες που προβάλουν περιεχόμενο αυτού του είδους, θα ευθύνονται για κάθε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον Διοργανωτή. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

10] Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Κυριακή 14/02/2021, ώρα 09:00 έως και την Κυριακή 28/02/2020, ώρα 03:00. Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί η κλήρωση στις 05/03/2021, η ώρα 11:00. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής.  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, το www.cooking-project.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής.

9] Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook, μέσα σε χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την διεξαγωγή της κλήρωσης και την ανάδειξή τους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν ανταποκριθεί στην επικοινωνία ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το Δώρο του, ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα (αναπληρωματικό) για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ. Ο κάθε νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί στο μήνυμα που έλαβε στο Facebook μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του.

10] Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με το νικητή/ αναπληρωματικό (ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι περιοριστικώς για λόγους που οφείλονται π.χ. αδράνησε να παραλάβει το Δώρο του) και διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει το Δώρο στους αναπληρωματικούς τους – ή και να το ακυρώσουν.

11] Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα.

12] Το www.cooking-project.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στη σελίδα (https://www.facebook.com/cookingprojectgr ) κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό.

13] Το www.cooking-project διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε το www.cooking-project.com έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. O Διοργανωτής θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλλει από τον Διαγωνισμό όσους προβούν σε οποιαδήποτε παράνομη καταχρηστική ή αντίθετη στα χρηστά ήθη ενέργεια. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

14] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή.

15] Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του γερμανικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

16] Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

17] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

18] Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τo www.cooking-project.com ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα και κάθε συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το www.cooking-project.com ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, καθόλη την διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό αίτημα στο  www.cooking-project.com για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, (iii) μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου έχει δοθεί συγκατάθεση και (β) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη.

19] Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρεί το www.cooking-project.com για τρεις (3) μήνες από τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν θα διαβιβάζει σε τρίτους (πλην των ως άνω αποδεκτών) για την εκτέλεση της επεξεργασίας τους και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία.

20] Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του Διαγωνισμού, το www.cooking-project.com δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται ότι το www.cooking-project.com  ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υλοποίηση της παροχής που αποτελεί το Δώρο.

21] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι σε ειδική καρτέλα (tab) της ιστοσελίδας του www.cooking-project.com. Όροι: www.cooking-project.com/diagwnismos

22] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Γερμανικής Δημοκρατίας.

Close
Cook & Write with .
Julian L. © Copyright 2016-2021. All rights reserved.
Close